BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID BOSTADSUTHYRNING

DINA PERSONUPPGIFTER – VÅRT ANSVAR

Denna information beskriver hur Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Informationen gäller dig som bor i någon av våra bostäder antingen som kontraktsinnehavare eller medboenden.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den

25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter som din hyresvärd skärps. Med anledning av GDPR anser vi att det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har som vår hyresgäst och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa vidare om dina rättigheter och personuppgiftsbehandlingen i denna informationstext eller på vår hemsida, www.lidakullar.se.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar hanterar personuppgifter i och med vårt hyresförhållande eller när du exempelvis kontaktar oss via mejl. Vi behandlar även personuppgifter du lämnar till oss när du gör en felanmälan. Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från andra parter. Personuppgifterna kan komma att hämtas in från referenser och tidigare hyresvärdar, kommuner och myndigheter samt kreditupplysningsbolag.

Specifika exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:

• Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress)
• personnummer
• kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
• betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
• uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan

Varför behandlar Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar dina personuppgifter?

Som hyresgäst kan dina personuppgifter komma att behandlas för att vi ska kunna utföra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter för att t ex kunna fullgöra ditt hyresgästavtal, underlätta vårt hyresförhållande, göra nödvändiga anpassningar i lägenheter, skicka ut hyresavier och administrera din hyresbetalning.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden, såsom vid kontakt i samband med löpande underhåll och förvaltning av fastigheten eller när vi utför jourtjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter men ibland är det nödvändigt för hyresförhållandet. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan behöva lämnas till försäkringsbolag, jourfirma, TV-leverantör samt samarbetspartner som utför reparation, underhåll och service i din fastighet samt kreditupplysningsbolag. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid uppsägning av lägenhet kan uppgifter om dig komma att lämnas till framtida hyresvärd.

Dina rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Hantverkets Bostadsstiftelse
Lida Kullar

Lidaleden 47, 603 81 Norrköping
Telefon: 011-14 00 40, kl 11.00-12.00.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap