Hantverkande Borgerskapet

Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution uppå en af åtskillige Handtverkare i Norrköping underdånigst gjord anhållan, att Kongl. Maj:t måtte täckas, dels meddela Nådig fastställelse å ett upprättadt förslag till Reglemente för en af dem bildad förening till stiftande af en Sjuk- och Begrafnings-Cassa samt Nödhjelpsfond för Norrköpings Stads Hantverkande Borgerskap, dels ock i Nåder försäkra ifråga-
varande Inrättning om samma förmåner hvarmed fromma Stiftelser i allmänhet blifvit i Nåder hugnade; Gifven Stockholms Slott den 10 Augusti 1838.

Så lyder förordet till Hantverkande Borgerskapets reglemente, som således fastställdes 1838 och som underskrevs av konung Carl XIV Johan. Reglementet gäller ännu i dag i oförändrat skick.

Historien börjar den 16 maj 1837 då tio hantverkare beslutade bilda en inrättning med det dubbla syftet att skapa en sjuk- och begravningskassa och en nödhjälpsfond.

Det första allmänna sammanträdet, då Kassan öppnades, hölls den 7 januari 1839.
Bakgrunden var naturligtvis att det vid den tiden inte fanns något allmänt socialt nätverk vid olycka, sjukdom och död. Sedan dess har utvecklingen gått mot en allt mer omfattande trygghet och det ursprungliga syftet har därmed allt mer tappat aktualitet. Med hänsyn till den utvecklingen och de tendenser som kan skönjas i dagens samhälle kan man inte utesluta att ursprungssyftet åter kan komma att bli aktuellt.

Från att enbart haft en social funktion har verksamheten under åren övergått till att också värna om hantverksyrken och att vara en samlingsplats för hantverkare över yrkesgränserna.

Funktionen med sjuk- och begravningskassan och nödhjälpsfond upprätthålls med helt frivilliga insättningar och gåvor.

Kassans möten hålls första helgfria måndagen i varje månad och i samband med dessa hålls också styrelsemöten. Årsdagen firas alltid den 7 januari.

Styrelsen består av åtta personer som väljs för två år. Ett års karens föreligger sedan enligt reglementet innan ledamot kan omväljas. Valen görs också så att styrelsen förnyas med fyra personer varje år.

Delägarskap i Hantverkande Borgerskapets Kassa erhålls genom rekommendation av delägare och godkännande av styrelsen. En förutsättning för delägarskap är att den sökande innehar burskap* i Norrköping. Dessa sökes hos Norrköpings kommun med hjälp av Kassan. Burskapet utdelas sedan vid en högtidlig ceremoni i Norrköpings rådhus med kommunstyrelsens ordförande som utdelare.

Kansli och föreningslokaler finns på Lida Kullar. Bostadsstiftelsens verksamhetschef är kassaförvaltare och sekreterare i Hantverkande Borgerskapets Sjuk- och Begravningskassa. 
2001 Weine Örtegren

*Anm.
Burskap (borgerskap) har anor sedan 1300 talet. För att vinna burskap skulle man bl.a. avlagt prov i något hantverksyrke, ställa borgen för skattebetalning och stanna i staden minst i 6 år. Dessutom kan endast män få burskap. Burskapet förlorade sin betydelse 1846, men de allmänna bestämmelserna om burskap finns.
2003 Inga-Lill Fredriksson

2014 meddelade Norrköpings kommun att man gärna ser att också kvinnor söker burskap i staden.

 

 

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap